Saturday, July 03, 2004

Tarkan±ýÉ ÀÂóÐðËí¸Ç¡? :))
2000Ä ´Õ À¢¦ÃñÎ «È¢Ó¸ô ÀÎò¾¢Â À¡¼¸÷ Tarkan. ÐÕ츢ÂÃ¡É þŨà Turkish Ricky Martin ±ýÚ ¦º¡øÅ¡÷¸Ç¡õ.

«Îò¾ À¡ð¨¼ì§¸Ùí¸.ºÁ£Àò¾¢ø Bu Gece À¡¼¨Ä ÁÚÀÊÔõ §¸ðÌõ§À¡Ð¾¡ý, þ¨¾ §ÅÚ Â¡§Ã¡ ÀÂýÀÎò¾¢ þÕ츢ȡ÷¸û ±ýÚ §¾¡ýÈ¢ÂÐ. ±ýÛ¨¼Â À¢Ã¨Á¡? «øÄÐ ¿õã÷측Ãí¸ Íð¼¾¢ø ¼÷¸¡ý À¡¼ø¸Ùõ ´ýÈ¡?

Friday, July 02, 2004

Tarkan - Bu Gece

this is an audio post - click to play

Tarkan song 1

this is an audio post - click to play